Allmänna villkor

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Sverigeide och Kund.

Avtalstid / Uppsägning
För abonnemangskunder finns Ingen bindningstid , 1 månads uppsägningstid gäller och gäller för båda Kund och 
sverigeide. Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästa städtillfället.

Uppdragets utförande
Utförande av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och Sverigeide. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt. För abonnemangskunder: Uppdrag utförs ej på röd dag (midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag). Kunden är skyldig att omboka dag om kunden önskar uppdraget utfört på annan dag för ett tillfälle som infaller på röd dag. Sker ingen ombokning kommer Sverigeide medarbetare på nästkommande ordinarie tillfälle.

Betalningsvillkor
Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 15 dagar från fakturadatum. För pappersfaktura tillkommer en avgift. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar Sverigeide en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp. Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids. Om skattereduktion har nyttjats fullt ut eller om Skatteverket av annat skäl nekar utbetalning av ersättning till Sverigeide kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativ avgift på 110 SEK. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, tar Sverigeide även i dessa fall en administrativ avgift om 110 SEK.

Priser
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Preliminär skattereduktion görs efter gällande regler.

 

Prisjustering
Abonnemangskunder, Priset vid avtalets ingående ligger fast i ett år ifrån avtalsstart. Priserna ses över årligen och regleras efter SCB:s Städindex. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har Sverigeide rätt att justera pris vid betydande förändringar av Sverigeide kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via epost senast en månad innan prisändringen sker.

Sjukdom / Frånvaro
Vid sjukdom / frånvaro av fältmedarbetare ersätter Sverigeide med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.

Reklamation
Pga. att arbetet utförs i en föränderlig miljö skall reklamation ske senast 48 timmar (helg ej inräknat) från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation skall ske skriftligen, per mail eller per telefon till Sverigeide, om kunden själv åtgärdar fel innan Sverigeide kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från Sverigeide. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

Skador
Skada som orsakats av att medarbetare ifrån Sverigeide varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera via epost om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Anmälan av skada skall ske till Sverigeide inom 48 timmar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följd skador. Sverigeide ansvar är begränsat till högst 5 miljoner per skadetillfälle för person- och sakskada och högst 1 miljon kronor SEK per kalenderår för förmögenhetsskada. Sverigeide sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 10 miljoner SEK per kalenderår.

Avbokning
Vid avbokning tidigare än 24 timmar (helg ej inräknat) före avtalat städtillfälle har kunden rätt till avbokning utan kostnad.  Notera att avbokningskostnaden inte berättigar till RUT-avdrag. För att vara giltig skall avbokning eller ombokning av städning ske muntligen per telefon till kundtjänst eller skriftligen till e-postadress. Vid tvist kring avbokning skall mottagen bekräftelse från Sverigeide kunna visas upp av kund.

Uppehåll
Abonnemangskunder har möjlighet att ha uppehåll upp till 12 veckor en gång per kalenderår. Vid uppehåll måste sista dag för uppehåll anges av kund.

Förändring av Uppdrag/objekt
Abonnemangskunder, Alla förändringar av/inom objektet som t.ex. stambyte, pälsdjur, renovering, ombyggnation m.m. som kan inverka på städningen måste meddelas Sverigeide minst 1 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat Sverigeide så kan inte garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste Sverigeide bli informerad i god tid så att Sverigeide kan komma och besikta städområdet före Sverigeide återgång till ordinarie städning. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger maries.se rätt att debitera extra för detta. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall göras via kundservice per telefon eller skriftligen per mail.

Nycklar/Larm/Portkod
Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvara för att ge Sverigeide tillgång till lokal genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. maries.se säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer. Sverigeide ansvarar för märkning av nycklar med Stöldskyddsföreningen, SSF:s brickor. Stöldskyddsbrickan fästes tillsammans med utkvitterad nyckel. Formuläret ”Nyckel & Larmkvittens” är det som styr hanteringen och ska vara signerat av båda parter. Om kund inte meddelar Sverigeide förändringar såsom t.ex. ny portkod, byte av larm/larmföretag, nya nycklar eller dylikt avsäger sig Sverigeide allt ansvar vad gäller utebliven städning eller utlösning av larm.

Abonnemangskunder, Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på Sverigeide kontor inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte ut skickas den per post i ett rekommenderat brev. Till en avgift på 100 kr inklusive moms. Om städavtalet och formuläret ”Nyckel & Larmkvittens inte är påskrivet gäller inga försäkringar. Sverigeide svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp till tio tusen SEK.

Hantering av personuppgifter (gäller fysiska personer)
Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att Sverigeide behandlar kundens personuppgifter. Behandlingen består i registrering, arkivering i Sverigeide kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att Sverigeide är personuppgiftsansvarig.
Kunden har rätt att en gång om året få information från Sverigeide om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. Sverigeide kommer att på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kund har rätt att begära att hans/hennes uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring.

ändring av kunduppgifter, fakturaadress
För att Sverigeide ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste Sverigeide ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion. Ändringar av dessa ska alltid göras till Sverigeide via telefon eller skriftligen. Ändringar som görs till medarbetare på plats eller på annat sätt godtas inte.

Lokaler / Medel / Material
Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för Sverigeide kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion.

Abonnemangskunder ska tillhandahålla adekvat städmaterial för hemstädning, elektricitet, varm och kallvatten och rengöringsmedel samt ansvara för underhåll, rengöring och förvaring av materialet för undvikande av skada. Sverigeide medarbetare informerar kunden om tillsyn över städmaterialet. Om kund inte tillgodoser detta, fråntar sig Sverigeide allt ansvar gällande kvalitet och skador orsakat av material.

Försäkring
Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad.

Hävning
Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om arbetsmiljön hos kunden bedöms undermålig, har Sverigeide rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.

Ändring av avtalsvillkor
Sverigeide har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor.

Abonnemangskunder, Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Bestämmelses Ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

Rot eller rut

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut)

Kontorstädning erbjudande

15% rabatt första 2 månader för er kontorsstädning!

Rulla till toppen